Base Office: Create book in storage management in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 3:32 CH


Storage management is a place where documents are stored including Office, Storage and Book information 


To create book , please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings  >> Storage management>> Create book


  • Step 3: You enter the book name and choose storage >> Save to complete the operation  

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.