Base Office: Create collection in document tree in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 4:12 CH


To create collection in document tree, please follow the steps bellow:


  • Step 2:  In the left menu bar, select  Settings  >>Document tree>> Create collection


  • Step 3: You enter the collection name and collection code >> Save to complete the operation   


For the item " Only accept documents from certain user group", you need to tag username/ group to create document from this collection


For the item " Only accept documents types", you need choose acceptable document types 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.