Base HRM

Vai trò và cách tạo 1 chính sách nhân sự mới
Mục đích Thao tác tại: https://hrm.base.vn/cps  Mục “Chính sách nhân sự” giúp khách hàng có thể tạo đầy đủ tất cả các chính sách liên quan đến nhâ...
Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:22 PM
Cách tạo ngày nghỉ lễ và cập nhật ngày nghỉ lễ bên Timesheet
Mục đích: Giúp khách hàng bổ sung các lịch nghỉ lễ trong năm theo từng lịch làm việc của công ty. Những ngày này (ngày lễ) sẽ không cần chấm công ...
Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:32 PM
Cấp quyền app admin cho cụm app HRM+
Mục đích: Trong hệ thống Base, Owner sẽ có toàn quyền và thường là người quản lý cấp cao của công ty. Trưởng phòng hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ...
Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:36 PM