Base Square

Base Square: Cách tính Point và Gold trong Square
Tạo câu hỏi lần đầu tiên được 20 golds Tạo câu hỏi mới được 11 points Câu hỏi được vote lần đầu tiên được 10 golds Câu hỏi có thêm vote được 9 points C...
Thu, 12 Tháng 1, 2023 tại 1:46 CH