Base Wework: Cách tạo mới 1 Department in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 1:07 SA


I. Giới thiệu và Department:

- Department là cấp cha của Dự án (project)/ phòng ban (team), sẽ chứa toàn bộ phòng ban/ dự án thuộc vào department đó và quản lý toàn bộ các mục tiêu có trong phòng ban/ dự án thuộc department này.
- Department có thể là Phòng/Ban/Khối/Chi nhánh theo lát cắt công ty dùng, nó có thể là một bộ phận đảm nhiệm một mục tiêu nào đó của công ty nên tùy theo nhu cầu bạn có thể tạo dept tương ứng.


II.Tạo Department (phân nhóm)

1. Tạo từ tab Department

Truy cập mục “Department” => Chọn “Tạo Department”:

2. Tạo từ tab Dự án & phòng ban

Truy cập mục “Dự án & phòng ban” => Chọn “Tạo Department”:

=> Điền các thông tin:

  • Tên department: Nhập tên Phòng ban

  • Tại mục Quản lý Department: Tag tên (@username) thành viên là quản trị của phân nhóm. Quản trị phòng ban có quyền quản lý các dự án/ đội nhóm (chỉ xem được chi tiết các dự án/ đội nhóm mình tham gia) và quản lý mục tiêu trong phòng ban đó.

Note: chỉ System owner và App Admin Wework mới có quyền tạo Department


3. Phân nhóm Department cho dự án/ phòng ban

  • Chọn mục “Tuỳ chỉnh” cuối mỗi phòng ban/dự án => Chọn “Chỉnh sửa nhanh”

  • Lựa chọn Phân nhóm department đã tạo cho phòng ban/dự án, sau đó nhấn LưuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.