Base Wework

Work+: Reminders là gì?
Reminders là tính năng nhắc nhở các công việc sắp đến hạn và quá hạn của những công việc chưa hoàn thành, giúp mọi người không quên các công việc mình cần l...
Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 11:50 SA
Base Wework: Phân quyền thao tác trong wework
Trong mỗi dự án/phòng ban trên Wework có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản lý dự án, Thành viên, Người theo dõi...
Mon, 26 Tháng 12, 2022 tại 11:08 SA
Base Wework: Cách tạo mới 1 Department
1. Giới thiệu và Department: - Department là cấp cha của Dự án (project), phòng ban (team), sẽ chứa toàn bộ phòng/ dự án thuộc vào department đó và quản lý...
Thu, 7 Tháng 4, 2022 tại 3:17 CH
Base Wework: Phân quyền tạo phòng ban/ dự án
Để phân quyền tạo phòng ban/ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau (quyền này chỉ dành cho quản trị hệ thống/ system owner) - Bước 1: Truy cập vào ht...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:33 CH
Base Wework: Cách tạo dự án (project)
Để tạo dự án trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, khi bạn...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:44 CH
Base Wework: Cách tạo phòng ban (team)
Để tạo phòng ban trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app ...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 4:23 CH
Base Wework: Tạo phòng ban/ dự án từ mẫu (Base Teamplate)
Nhằm giúp bạn thiết kiêm thời gian và công sức khi tạo các phòng ban/ dự án mới, bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn trên Base để tạo theo hướng dẫn sau: Bước...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 2:34 CH
Base Wework: Phân biệt Dự án (project) và Phòng ban (team) trong Base Wework
Base Wework có hai môi trường làm việc chính là Dự án (project) và Phòng ban (team), hai môi trường làm việc này phục vụ cho 2 loại công việc có tính chất k...
Wed, 23 Tháng 2, 2022 tại 4:40 CH
Base Wework: Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom field)
Để thêm custom field, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. A. Hướng dẫn thêm Custom field Bước 1: Chọn Dự ...
Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 9:20 SA
Base Wework: Cách thiết lập thời hạn hoàn thành của dự án/ phòng ban theo giờ
Để công việc có thể thêm được deadline theo giờ thì quản trị dự án/ phòng ban cần thiết lập theo hướng dẫn sau: Bước 1. Truy cập vào https://wework.base.vn...
Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 3:39 CH