Base Wework

Base Wework: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung: Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành côn...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 4:06 CH
Nhân sự làm quen với Base Wework
STT THAO TÁC ( Click vào để xem chi tiết ) 1 Tạo phòng ban/ dự án mới 2 Tạo nhóm công việc trong 1 phòng ban/ dự án 3 Tạo và giao việc ...
Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 3:00 CH
Reminders - Nhắc nhở công việc cần hoàn thành
Reminders là tính năng nhắc nhở các công việc bạn cần hoàn thành, gồm công việc sắp tới hạn hoàn thành và công việc đã quá hạn. Reminders giúp bạn sẽ theo d...
Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 2:59 CH
Base Wework: Phân quyền thao tác trong wework
Trong mỗi dự án/phòng ban trên Wework có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản lý dự án, Thành viên, Người theo dõi...
Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:59 SA
Base Wework: Cách tạo mới 1 Department
I. Giới thiệu và Department: - Department là cấp cha của Dự án (project)/ phòng ban (team), sẽ chứa toàn bộ phòng ban/ dự án thuộc vào department đó và quả...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 1:07 SA
Base Wework: Phân quyền tạo phòng ban/ dự án
Để phân quyền tạo phòng ban/ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau (quyền này chỉ dành cho quản trị hệ thống/ system owner) - Bước 1: Truy cập vào ht...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:33 CH
Base Wework: Cách tạo dự án (project)
Để tạo dự án trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, khi bạn...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:44 CH
Base Wework: Cách tạo phòng ban (team)
Để tạo phòng ban trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app ...
Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 4:23 CH
Base Wework: Tạo phòng ban/ dự án từ mẫu (Base Template)
Nhằm giúp bạn thiết kiêm thời gian và công sức khi tạo các phòng ban/ dự án mới, bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn trên Base để tạo theo hướng dẫn sau: Bước...
Tue, 25 Tháng 4, 2023 tại 3:16 CH
Base Wework :Thêm quản lý/ thành viên vào phòng ban/ dự án.
Để thêm quản lý/thành viên vào phòng ban/dự án, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bư...
Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 11:12 SA