Base Wework

Làm thế nào tạo mới 1 Department ?
1. Giới thiệu và Department: - Department là cấp cha của Dự án (project), phòng ban (team), sẽ chứa toàn bộ phòng/ dự án thuộc vào department đó và ...
Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 11:06 AM
Làm thế nào để chỉnh sửa/xóa 1 department ?
Để chỉnh sửa, xóa 1 department, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app. ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 8:54 AM
Làm thế nào thiết lập Milestone (mục tiêu) ?
1.Giới thiệu về Milestone: Milestone: Các cột mốc quan trọng trong dự án. Sự hoàn thành của milestone được thể hiện bằng sự hoàn thành của các công v...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:01 AM
Làm thế nào tạo dự án mới ?
Để tạo dự án/phòng ban mới, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. Bước 1: Chọn "Tạo dự án mới" ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:29 AM
Làm thế nào tạo phòng ban mới ?
Để tạo dự án/phòng ban mới, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. Bước 1: Chọn "Tạo phòng ban mới"...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:33 AM
Chỉnh sửa dự án/phòng ban như thế nào ?
Người quản lý có thể tiến hành chỉnh sửa dự án bên trong phần Tùy chỉnh >> Chỉnh sửa dự án/phòng ban của mỗi dự án/phòng ban. Giao diện của phần nà...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:42 AM
Thêm người quản trị dự án/phòng ban như thế nào?
Để thêm người quản trị dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. Bước 1: Chọn Dự án/phòng ban muốn thêm ng...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:36 AM
Thêm thành viên trong dự án/phòng ban như thế nào
Để thêm người quản trị dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. Bước 1: Chọn Dự án/phòng ban muốn thêm th...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 2:23 PM
Phân quyền sử dụng trong dự án/phòng ban như thế nào ?
Quản lý của dự án/phòng ban là người có toàn quyền trong dự án/phòng ban, để phân quyền cho các tài khoản khác, thì quản lý dự án/phòng ban vào phần Tùy chỉ...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:40 PM
Ai có quyền cài đặt email thông báo trong dự án/phòng ban ?
Chỉ có Quản lý của dự án/phòng ban có thể cài đặt email thông báo. Để bật/tắt email thông báo trong dự án/phòng ban, bạn vào trang https://wework.base.vn ho...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:43 PM