Nhân sự làm quen với Base Wework in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 3:00 CH


STT

THAO TÁC

( Click vào để xem chi tiết )
1

Tạo phòng ban/ dự án mới

2

Tạo nhóm công việc trong 1 phòng ban/ dự án

3

Tạo và giao việc

3.1

Tạo 1 công việc mới

3.2

Tạo các công việc con

3.3

Nhập công việc từ file excel

3.4

Tạo công việc lặp lại theo tuần, tháng, quý, năm

3.5

Giao công việc cho nhiều người

3.6

         Giao việc cho người ngoài phòng ban/ dự án 

3.7

Ủy quyền giao việc cho người khác 

4

       Các thao tác cập nhật, chỉnh sửa công việc

4.3

Cập nhật kết quả công việc và đánh dấu Hoàn thành

4.4

Chỉnh sửa mô tả công việc

4.5

Chỉnh sửa thời hạn hoàn thành (deadline) công việc

5

    Các thao tác khác trên công việc

5.1

Tạo checklist trong công việc

5.2

Nhân bản công việc

5.3

Chuyển công việc từ nhóm A sang nhóm B

5.4

Xóa công việc

6     Quản lý và Báo cáo 
6.1
                Theo dõi, nhắc nhở công việc cần hoàn thành  
6.2             Quản lý, xem các công việc giao và được giao
6.3             Báo cáo công việc cá nhân
6.4             Theo dõi tiến độ công việc của nhân viên mình quản lý


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.