Làm thế nào tạo mới 1 Department ? in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 11:06 AM1. Giới thiệu và Department:


- Department là cấp cha của Dự án (project), phòng ban (team), sẽ chứa toàn bộ phòng/ dự án thuộc vào department đó và quản lý toàn bộ các mục tiêu có trong phòng/ dự án thuộc department này.
- Department có thể là Phòng/Ban/Khối/Chi nhánh theo lát cắt công ty dùng, nó có thể là một bộ phận đảm nhiệm một mục tiêu nào đó của công ty nên tùy theo nhu cầu bạn có thể tạo dept tương ứng.


2.Tạo Department (phân nhóm)Vào mục “Dự án & nhóm” => Chọn “Tạo phòng ban mới”:

  • Tại mục Department Name: Nhập tên Phòng ban
  • Tại mục Department Owner: Tag tên (@username) thành viên là quản trị của phân nhóm. Quản trị phòng ban có quyền quản lý các dự án/ đội nhóm (chỉ xem được chi tiết các dự án/ đội nhóm mình tham gia) và quản lý mục tiêu trong phòng ban đó3. Cài đặt Department (phân nhóm)Vào mục “Option” cuối mỗi phòng ban/dự án => Chọn “Chỉnh sửa nhanh”Lựa chọn Phân nhóm đã tạo cho phòng ban/dự án

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.