Giao diện chính của Workflow cần chú ý điều gì ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:21 AM


Khi bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow trên thanh app, giao diện chính người dùng sử dụng bao gồm những trang sau:1. Nhiệm vụ của tôi: Tổng hợp tất cả các nhiệm vụ (job) bạn phải hoàn thành trong tất cả các luồng công việc. Có 3 mục chính:

  • Nhiệm vụ được giao
  • Tạo bởi tôi
  • Nhân viên của tôi


2. Công việc của tôi: Tổng hợp tất cả công việc (Todo) bạn phải làm trong tất cả các nhiệm vụ thuộc các luồng công việc. Có 4 trạng thái:

  • Tất cả công việc
  • Đang làm
  • Đã hoàn thành
  • Quá hạn3. Workflows: Tổng hợp các luồng công việc mà bạn tham gia.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.