Base Workflow: Giới thiệu giao diện trong 1 quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 9:08 SA


Bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow, tại 1 quy trình sẽ hiển thị giao diện làm việc chính bao gồm:

1. Tên quy trình tại menu chính

2. Tên quy trình đang làm việc

3. Menu điều hướng công việc

 - Dạng bảng: Bảng tổng quan các giai đoạn trong 1 quy trình.

 - Danh sách: Danh sách các nhiệm vụ cần làm, tại đây bạn có thể lọc các nhiệm vụ theo theo từng trạng thái:

          + Tất cả: Toàn bộ nhiệm vụ, công việc

          + Done: Các nhiệm vụ đã hoàn thành

          + Đang xử lý: Các nhiệm vụ đang xử lý

          + Thất bại: Các nhiệm vụ xử lý thất bại

          + Quá hạn: Các nhiệm vụ đã quá hạn

- Hoạt động: Các thao tác trong quy trình

- Báo cáo: Báo cáo tổng thể của cả quy trình

- Trường tùy chỉnh: Thêm các trường tủy chỉnh

- Mẫu in: Chỉnh sửa mẫu in

- Cài đặt: Các cài đặt trong quy trình

- Lịch sử hoạt động: Các thao tác trong quy trình

- Thành viên:Các thành viên tham gia vào quy trình

- Lưu trữ nhiệm vụ: Các nhiệm vụ đang được lưu trữ

4. Tên các giai đoạn trong 1 quy trình.
5. Chi tiết 1 nhiệm vụ trong Giai đoạn, bao gồm:

         + Tên nhiệm vụ

         + Mô tả nhiệm vụ

         + Tên người thực hiện

         + Thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn

6. Trạng thái công việc cuối cùng (Hoàn thành/Thất bại)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.