Giao diện 1 luồng công việc (Workflow) như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:14 AM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow, tại 1 luồng làm việc (workflow) sẽ hiển thị giao diện làm việc chính bao gồm: 1. Tên luồng công việc tại menu chính
 2. Tên luồng công việc đang làm việc
 3. Menu điều hướng công việc

- Board: Bảng tổng quan các Stage trong Workflow

- Job: Danh sách các nhiệm vụ cần làm, tại đây bạn có thể lọc các nhiệm vụ theo theo từng trạng thái:

 • Jobs: Toàn bộ nhiệm vụ, công việc
 • Done: Các nhiệm vụ đã hoàn thành
 • Active: Các nhiệm vụ đang xử lý
 • Failed: Các nhiệm vụ xử lý thất bại
 • Overdue: Các nhiệm vụ đã quá hạn- Activities: Các thao tác trên workflow- Member: Các thành viên tham gia vào quy trình

Report: Báo cáo

Custom fields: Thêm các trường tủy chỉnh

Print template: Chỉnh sửa mẫu in

- Edit Workflow: Chỉnh sửa toàn bộ workflow


4. Tên Stage trong luồng công việc


5. Chi tiết 1 nhiệm vụ trong Stage, bao gồm:

 • Tên nhiệm vụ
 • Mô tả nhiệm vụ
 • Tên người thực hiện
 • Thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn


   6. Trạng thái công việc cuối cùng (Hoàn thành/Thất bại)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.