Base Workflow: Bộ lọc trong workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 4:29 CH


Bộ lọc giúp bạn tìm kiếm một nhiệm vụ, công việc trên Base Workflow một cách chính xác và nhanh chóng. Để tạo bộ lọc bạn thực hiện như sau:

 

Bước 1. Bạn truy cập https://workflow.base.vn, tại các mục Nhiệm vụ của tôi hoặc Quy trình cụ thể

Bước 2. Bạn chọn "Bộ lọc"

Bước 3. Điền thông tin bảng sau: 

  • Tên nhiệm vụ:

  • Sắp xếp theo: chọn thời gian sắp xếp

  • Workflow: chọn quy trình cần tìm công việc

  • Vai trò: Chọn vai trò của bạn trong 1 nhiệm vụ: Tạo bởi tôi, Giao cho tôi, Tôi theo dõi, Nhân viên của tôi

  • Trạng thái: Lọc trạng thái các nhiệm vụ

  • Tạo bởi: @tag username người tạo

  • Người nhận nhiệm vụ hiện tại: @tag username người đang thực hiện công việc đó

  • Và lọc theo thời gian: Thời gian hoàn thành, Deadline, Thời gian tạo

Lưu ý: Không cần điền đầy đủ các trường trong 1 lần tìm kiếm

Bước 3. Chọn "Update" để hoàn tất thao tác lọc, hệ thống sẽ trả kết quả phù hợp với điều kiện lọc.

 

 

Lưu ý: Mục filter hiện tổng số các trường thông tin lọcCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.