Base Workflow: Thiết lập trường dữ liệu tùy chỉnh trong Quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:15 CH
1. Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh

Để thêm các dữ liệu tùy chỉnh trong 1 luồng công việc, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app

Bước 1: Bạn lựa chọn 1 quy trình cần thêm dữ liệu tùy chỉnh và chọn "Trường tùy chỉnh" trên thanh Menu

Bước 2: Sau đó chọn "Thêm"

Bước 3: Khi popup bật ra, bạn điền thông tin trường dữ liệu vào nhé

Lưu ý: 

  •  Trường liên kết với (Giai đoạn): Chọn "Trường dữ liệu khi nhập mới" thì người nhận nhiệm vụ/tạo nhiệm vụ sẽ phải khai báo thông tin trường dữ liệu tùy chỉnh này tại bước tạo nhiệm vụ đầu tiên của quy trình.

  •  Vị trí ở sau: Là vị trí của trường tùy chỉnh, nếu chọn First thì trường đó sẽ là thông tin ĐẦU TIÊN người dùng phải khai báo khi chuyển bước.

Ví dụ 1: Khi chọn "Trường dữ liệu khi nhập mới" với trường dữ liệu "Biên bản chuyển giao hồ sơ" thì khi nhập nhiệm vụ mới, người dùng sẽ bắt buộc điền thêm trường này

Ví dụ 2: Khi lựa chọn trường tên khác trong mục "Trường dữ liệu" là trường dữ liệu giao đoạn khác, sau khi chuyển nhiệm vụ từ giai đoạn trước đó sang giai đoạn mới, bảng Pop-up hiện lên sẽ yêu cầu nhập thêm trường dữ liệu mới vào.

2. Hướng dẫn chi tiết cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh dạng Table

a. Thêm trực tiếp tại Workflow
- Bước 1: Tại màn hình tạo trường tùy chỉnh, bạn chọn dạng Bảng

Bước 2: Điền tên trường dữ liệu và thông tin các cột trong mục "Giải thích trường dữ liệu"

Thông tin trong mục Giải thích theo cấu trúc: A [Lựa chọn 1, lựa chọn 2, lựa chọn 3] (x)
Trong đó:

          A: Tên cột

         [1,2,3]: Các lựa chọn (nếu có)
 (1): độ rộng của cột, 1 đơn vị =100px


VD:

- STT (1) được hiểu: tên cột là "STT", định dạng text, độ rộng 100px

- Loại [Khô, Đông Lạnh,Nước giải khát] (2) được hiểu: Tên cột là "Loại", định dạng Select có 4 lựa chọn, độ rộng 200px


Bước 3: Thêm các thông tin bổ sung khác và chọn "Thêm trường mới" để lưu trường tùy chỉnh. Sau đó ở bảng sẽ hiển thị như sau:


b. Thêm từ file excel

Để thêm trường dữ liệu từ file excel > Bạn click vào mục "File excel mẫu" để tải file mẫu về máy.

Tương tự như các trường khác, với loại dữ liệu đầu vào table bạn cũng nhập thông tin tương tư, chi tiết như ảnh demo sau:

  • Name: Tên trường dữ liệu

  • TypeLoại dữ liệu. có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân) text (chữ + số), date (ngày), datetime (ngày giờ), textarea, dropdown list ( danh sách giá trị), file, title. Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy 

  • Content: Giải thích trường dữ liệu

  • Required: Trường bắt buộc hay không bắt buộc

  • Input key: Mã trường dữ liệu

Sau khi nhập thông tin trường tùy chỉnh vào file excel hoàn tất > Thao tác kéo thả file từ Folder của máy lên mục tạo trường tùy chỉnh trong quy trình.


c. Thiết lập mẫu in tùy chỉnh với dữ liệu dạng Table

- Cú pháp biến: ${inputkey-1-2} tương ứng với tọa độ của dữ liệu nằm tại hàng 1, cột 2 của bảng

- Inputkey chính là mã trường dữ liệu của trường dữ liệu tùy chỉnh đó


- Demo dữ liệu tạo form mẫu:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.