Làm thế nào thêm trường dữ liệu tùy chỉnh ? in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 12, 2020 at 11:48 AM

1. Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh

Để thêm các dữ liệu tùy chỉnh trong 1 luồng công việc, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app

Bước 1: Bạn lựa chọn 1 luồng công việc cần thêm dữ liệu tùy chỉnh và chọn "Trường tùy chỉnh" trên thanh Menu

Bước 2: Sau đó chọn "Tạo mới"

Bước 3: Khi popup bật ra, bạn điền thông tin trường dữ liệu vào nhé


Lưu ý: 

  •  Trường liên kết với (Giai đoạn): Chọn "Trường dữ liệu khi nhập mới" thì người nhận nhiệm vụ/tạo nhiệm vụ sẽ phải khai báo thông tin trường dữ liệu tùy chỉnh này tại bước Đầu tiên của Luồng công việc
  •  Các thứ tự sau: Là vị trí của custom field, nếu chọn first thì custom field đó sẽ là thông tin ĐẦU TIÊN người dùng phải khai báo khi chuyển bước

Ví dụ 1Khi chọn "Trường dữ liệu khi nhập mới" với trường dữ liệu "Nhà phân phối" thì khi nhập nhiệm vụ mới, người dùng sẽ bắt buộc điền thêm trường này


Ví dụ 2: Khi lựa chọn trường tên khác trong mục "Trường dữ liệu" là trường dữ liệu giao đoạn khác, sau khi chuyển nhiệm vụ từ giai đoạn trước đó sang giai đoạn mới, bảng Pop-up hiện lên sẽ yêu cầu nhập thêm trường dữ liệu mới vào.


  • Bước 4: Chọn "Add a new field" để hoàn tất thao tác.


2. Hướng dẫn chi tiết cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh dạng Table

a. Thêm trực tiếp tại Workflow
- Bước 1: Tại màn hình tạo trường tùy chỉnh, bạn chọn dạng Table (multi-row)

Bước 2: Điền tên trường dữ liệu và thông tin các cột trong mục "Giải thích trường dữ liệu"

Thông tin trong mục Giải thích theo cấu trúc: A [Lựa chọn 1, lựa chọn 2, lựa chọn 3] (x)
Trong đó:

- A: Tên cột

- [1,2,3]: Các lựa chọn (nếu có)
- (1): độ rộng của cột, 1 đơn vị =100pxVD:

- STT (1) được hiểu: tên cột là "STT", định dạng text, độ rộng 100px

- Loại [Thực phẩm khô, Đông Lạnh, Sữa, Nước giải khát] (2) được hiểu: Tên cột là "Loại", định dạng Select có 4 lựa chọn, độ rộng 200px


Bước 3: Thêm các thông tin bổ sung khác và chọn "Add a new field" để lưu trường tùy chỉnh. Sau đó ở bảng sẽ hiển thị như sau:


b. Thêm từ file excel

Tương tự như các trường khác, với loại dữ liệu đầu vào table bạn cũng nhập thông tin tương tư, chi tiết như ảnh demo sau:


c. Thiết lập mẫu in tùy chỉnh với dữ liệu dạng Table

- Cú pháp biến: ${inputkey-1-2} tương ứng với tọa độ của dữ liệu nằm tại hàng 1, cột 2 của bảng

- Inputkey chính là mã trường dữ liệu của trường dữ liệu tùy chỉnh đó


- Demo dữ liệu tạo form mẫu:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.