Ai có quyền cài đặt email thông báo trong dự án/phòng ban ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:43 PM


Chỉ có Quản lý của dự án/phòng ban có thể cài đặt email thông báo. Để bật/tắt email thông báo trong dự án/phòng ban, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.

  • Bước 1: Click chọn Dự án/phòng ban muốn bật email thông báo 

  • Bước 2: Chọn "Tùy chỉnh

  • Bước 3: Chọn "Email notification"  

  • Bước 4: Tick chọn những thao tác cần gửi thông báo về email.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.