Base Wework: Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom field) in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 9:20 SAĐể thêm custom field, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


A. Hướng dẫn thêm Custom field

Bước 1: Chọn Dự án muốn thêm custom field.


Bước 2: Click "Tùy chỉnh"


Bước 3: Chọn "Trường dữ liệu tùy chỉnh"


Tại đây bạn có thể thêm trường dữ liệu bằng 1 trong 2 cách sau:


  • Cách 1: Thêm thủ công

Click vào Thêm trường dữ liệu và chọn Loại dữ liệu đầu vào, điền Tên trường dữ liệu >> Chọn Thêm trường mới.


  • Cách 2: Thêm từ file excel bằng cách kéo/ thả file:

- Đầu tiên, bạn tải file mẫu về và nhập dữ liệu vào file:


File có 5 cột dữ liệu:

Name: tên trường dữ liệu tùy chỉnh
Type: có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân), text (chữ + số), textarea, date (ngày), datetime (ngày giờ), dropdown list ( danh sách giá trị). Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy
Content: mô tả cho trường dữ liệu
Required: nếu là bắt buộc thì nhận giá trị 1, "Required" hoặc "required", không bắt buộc bỏ trống.
Input key: mã trường dữ liệu


Lưu ý: 

+ Không được tùy chỉnh file mẫu

+ Trường Name và Type là 2 trường bắt buộc nhập nội dung


- Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn kéo/ thả file excel vào đây nhé.


Thành công màn hình sẽ hiển thị:


 

B. Hướng dẫn chi tiết thêm Custom field dạng bảng

Bước 1: Tại màn hình giao diện thêm trường tùy chỉnh, chọn định dạng "Table"Bước 2: Điền tên trường dữ liệu và thông tin các cột trong mục "Giải thích trường dữ liệu"

Thông tin trong mục Giải thích theo cấu trúc: A [Lựa chọn 1, lựa chọn 2, lựa chọn 3] (x)
Trong đó:

- A: Tên cột

- [1,2,3]: Các lựa chọn (nếu có)
- (1): độ rộng của cột, 1 đơn vị =100px

 

VD:

- STT (1) được hiểu: tên cột là "STT", định dạng text, độ rộng 100px

- Tên sản phẩm [A,B,C] (1) được hiểu: Tên cột là "Tên sản phẩm", định dạng Select có 3 lựa chọn, độ rộng 200px

 

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.