Cách tạo và phân quyền sử dụng tài khoản khách ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:23 PM


1.Tạo tài khoản khách

Để tạo tài khoản khách, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. 


  • Bước 1: Chọn "TK Khách" -> click chọn "Thêm TK khách hàng"


  • Bước 2: Điền thông tin khách hàng -> Click chọn "Thêm tài khoản khách hàng"

Khách hàng sẽ nhận được email gồm tên truy cập, password và mã access pointđể đăng nhập vào hệ thống.


2. Phân quyền sử dụng và chỉnh sửa tài khoản khách hàng

Ở danh sách tài khoản khách hàng, nhấn vào biểu tượng "..." bên mỗi tài khoản để phân quyền và chỉnh sửa tài khoản đó.Chọn “Chỉnh sửa tài khoản” để chỉnh sửa thông tin cho tài khoản nàyChọn “Phân quyền sử dụng apps” và tích chọn các apps của Base mà tài khoản khách hàng này được phép sử dụng.


Chọn “Thay đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu cho tài khoản khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được thông báo về mật khẩu mới qua email để đăng nhập vào hệ thống.


Chọn “Deactive tài khoản này” để ngưng quyền sử dụng hệ thống của tài khoản khách đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.