Base Account

Cách phân quyền App Admin cho từng app
Để phân quyền 1 tài khoản trở thành App Admin của 1 App, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://account.base.vn/ hoặc Base Acco...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:07 PM
Cách phân quyền cho từng tài khoản truy cập vào app trên Account (config app)
Để phân quyền cho các account vào từng app (wework, request, inside....) bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé: Bước 1: Truy cập vào trang https://account....
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:07 PM
Cách tạo tài khoản mới
Chỉ có tài khoản Owner, Admin mới có quyền tạo tài khoản mới trên hệ thống Base. Với tài khoản Owner có thể tạo tài khoản Owner, Admin và Member còn với tài...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:08 PM
Cách tạo tài khoản bằng file excel
Để nhập danh sách tài khoản (tạo mới tài khoản) bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé: Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/account...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:09 PM
Cách cập nhật thông tin tài khoản qua file Excel
Để cập nhật thông tin cơ bản cho nhiều tài khoản trên hệ thống qua file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://account.base....
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:09 PM
Cách đưa tài khoản Member lên Admin/ Owner hoặc ngược lại
Chỉ có tài khoản Owner mới có thể đưa tài khoản Member lên làm tài khoản Owner hoặc Admin. Để thiết lập quyền phần này sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cậ...
Wed, 28 Tháng 10, 2020 at 9:58 PM
Cách thiết lập quản lý trực tiếp
Để chọn người quản lý trực tiếp cho 1 thành viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào account.base.vn Bạn chọn Thành viên, tại tên thành viên b...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:10 PM
Cách owner thay đổi email tài khoản
Chỉ có tài khoản Owner mới có thể thay đổi tài khoản Email và chỉ thay đổi được email của các tài khoản Member, Admin. Còn với tài khoản Owner sẽ không thay...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:10 PM
Cách Owner phân quyền thay đổi email tài khoản
Ngoài tài khoản tối cao của hệ thống là Owner có quyền thay đổi email tài khoản thì owner có thể phân quyền cho Account Admin có quyền này. Để phân quyền, b...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:11 PM
Thêm Nhóm trong trang Account
Để thêm nhóm trong trang Account thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Vào mục Nhóm trong trang https://account.base.vn/ >> Thêm nhóm. Bước 2: Thiết lậ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:11 PM