Base Account: Giới thiệu chung về app & Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 5, 2024 tại 5:27 CH


I. Giới thiệu chung:

  • Base Account – Phần mềm quản lý tài khoản hệ thống.
  • Base Account là phần mềm giúp nhà điều hành có thể quản lý tất cả tài khoản trong công ty/doanh nghiệp của mình trên hệ thống của Base Platform.
  • Base Account sẽ hỗ trợ các tính năng:

    - Quản lý tài khoản cá nhân, thêm chỉnh sửa các tài khoản trong hệ thống của công ty

    - Quản lý các ứng dụng trên hệ thống và phân quyền

    - Quản lý hệ thống thông báo và nhắc nhở trên hệ thống của Base.

Nhờ vậy, Base Account là phần mềm hỗ trợ cho tất cả các phần mềm khác trong hệ thống của Base.


II. Mục lục tính năng:


I. Dành cho quản trị, quản lý ứng dụng (owner, app admin)

1. Phân quyền

Phân quyền thao tác trong Base Account

Phân quyền App Admin cho từng app

Phân quyền cho từng tài khoản truy cập vào từng app (config app)

Cách đưa tài khoản Thành viên lên Admin/ Owner hoặc ngược lại

Owner thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của thành viên

Owner phân quyền thay đổi email tài khoản

2. Quản lý Nhóm thành viên

Thêm Nhóm thành viên trong trang Account

Thêm thành viên vào Nhóm

Xóa thành viên ra khỏi Nhóm

Cài đặt lịch làm việc theo Nhóm

3. Quản lý Tài khoản thành viên

Tạo tài khoản mới thủ công

Tạo tài khoản mới bằng file excel

Cập nhật thông tin tài khoản bằng file excel

Thiết lập Quản lý trực tiếp cho thành viên

Chỉnh sửa Quản lý trực tiếp

Owner thay đổi email tài khoản thành viên

Owner thay đổi mật khẩu cho thành viên

Đổi mật khẩu hàng loạt cho thành viên

Vô hiệu hóa 1 tài khoản (Deactivated)

4. Tài khoản khách

Tạo và phân quyền sử dụng tài khoản khách

Tắt ứng dụng Base Message với tài khoản khách

II. Dành cho thành viên


Không thấy email thông tin tài khoản gửi về?

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Thay đổi ảnh đại diện của tài khoản

Đổi mật khẩu tài khoản (vẫn nhớ mật khẩu hiện tại)

Lấy lại mật khẩu đăng nhặp (Quên mật khẩu)

Khi tài khoản đăng nhập sai nhiều lần bị khóa (login failed)

Thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản - 2FA

Thêm lịch làm việc trên Base Account

Thay đổi ngôn ngữ

Tải ứng dụng Base trên điện thoại

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.