Base Account: Phân quyền thao tác trong Base Account in

Sửa đổi trên: Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 2:36 CH


Trên hệ thống Base có 4 quyền: quản trị cấp cao, quản trị ứng dụng, quản lý, thành viên, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và phân quyền các tài khoản trên Base phù hợp.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.