Base Account: Cách phân quyền quản trị ứng dụng (App Admin) cho từng app in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 5, 2024 tại 10:40 SA


Để phân quyền 1 tài khoản trở thành App Admin của 1 App, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://account.base.vn/ hoặc Base Account trên thanh app.

Bước 2: Bạn click vào Ứng dụng: tại đây sẽ hiển thị ra toàn bộ các ứng dụng theo gói dịch vụ đăng ký >> chọn Quản lý Admin ứng dụng tại app cần phân quyền quản trị viên


Bước 3: Khi popup hiển thị, bạn nhập từng @username hoặc click biểu tượng bên cạnh để phân quyền nhóm thành viên/chọn các thành viên trong 1 nhóm làm quản trị ứng dụng >> Lưu lại để hoàn tấtNOTE: Quyền đặc biệt của 1 tài khoản khi được phân quyền App Admin:

App

Lưu ý phân quyền 

Chi tiết phân quyền

Base Account

App Admin được phân các quyền như sau:

+ Tạo tài khoản (thủ công/ nhập từ excel), Xuất file danh sách, Cập nhật thông tin (thủ công/ excel), Vô hiệu hóa/Kích hoạt lại tài khoản

+ Thay đổi mật khẩu, email của tài khoản (riêng với email phải được owner cho phép quyền thay đổi)

+ Tạo, chỉnh sửa, vô hiệu hóa tài khoản khách

+ Phân quyền thành viên từng ứng dụng Base

+ Tạo, chỉnh sửa Nhóm thành viên

+ Chỉnh sửa Thông tin công ty

+ Chỉnh sửa Quyền xem thông tin, Bảo mật theo dải IP, SAML Single Sign On

Phân quyền thao tác trong Base Account

Base Request 

App Admin được quyền thiết lập/ chỉnh sửa nhóm đề xuất

Phân quyền thao tác trên Request

Base Wework

App Admin được quyền xem báo cáo hệ thống, tạo department

Phân quyền thao tác trong Wework

Base Workflow

App admin được quyền tạo quy trình mới và có thể được phân quyền xem báo cáo hệ thống

Phân quyền thao tác trên Workflow

Base Office 

App Admin được quyền thiết lập trên Office ( có tab Quản lý) và chỉnh sửa các văn bản gửi đến mình

Bảng phân quyền thao tác trên Office 

Base Inside 

App Admin được quyền thiết lập trên Inside (có tab Cài đặt)

Phân quyền thao tác trên Inside

Base

E-Hiring

+ App Admin được quyền tùy chỉnh Thông tin công ty và Phân quyền sử dụng, 

+ Được xem tất cả tin tuyển dụng, xem talent pool

+ Chỉnh sửa được các mẫu email và mẫu phỏng vấn

Phân quyền thao tác trên E-Hiring

Base HRM

+ Phân quyền riêng cho từng app admin trên HRM: Cài đặt >> Công ty >> Danh sách HRM admin 

+ Quản lý thông tin nhân sự - trừ quyền tạo nhân sự

+ Xem lương nhân sự - nếu được cấu hình khi khai báo

+ Được đăng ký các chính sách cho nhân sự (nghỉ phép, lịch làm việc, lương, chính sách thuế, chính sách bảo hiểm) - nếu cài đặt cho phép

Hướng dẫn phân quyền app admin cho cụm app HRM

Phân quyền thao tác trên HRM

Base Timesheet

App admin có quyền xem và chỉnh sửa tất cả các bảng công có trên Timesheet

Phân quyền thao tác trên Timesheet

Base Schedule

App admin có quyền cài đặt cấu hình & cài đặt chung, phân ca, xem và chỉnh sửa tất cả các bảng công có trên Schedule

Phân quyền thao tác trên Schedule

Base Payroll

+ App admin được quyền cài đặt chung và thiết lập mẫu bảng lương

+ Xem và chỉnh sửa thao tác trên tất cả các bảng lương trên Payroll

Phân quyền thao tác trên Payroll

Base Timeoff

+ Được quyền tạo và chỉnh sửa cài đặt các nhóm đề xuất
+ Xem tất cả đề xuất hệ thống, hủy đề xuất đã duyệt/đã xác nhận/chưa xác nhận

+ Tạo hộ đề xuất cho nhân sự

Phân quyền thao tác trên Timeoff

Base Overtime

+ Tạo và chỉnh sửa cài đặt của các chính sách tăng ca

+ Xem tất cả đề xuất trên hệ thống

+ Tạo hộ đề xuất cho nhân sự

Phân quyền thao tác trên Base Overtime
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.