Base Schedule: Phân quyền thao tác Schedule in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 8, 2023 tại 9:52 SA


Trong Schedule có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, App Admin, Quản lý, Người phân ca, Người duyệt đề xuất, Member.

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong Schedule 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong Schedule

I. Cài đặt chung

II. Phân ca


III. Chu kì

IV. Bảng công

Ghi chú


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.