Base Timeoff: Phân quyền thao tác trên Timeoff in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 9:30 SA


Trong mỗi nhóm đề xuất và đề xuất có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, App Admin, member, Người tạo đề xuất, người duyệt đề xuất, người theo dõi, người xác nhận

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong 1 đề xuất

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong Timeoff

1. Nhóm đề xuất

2. Chi tiết đề xuất

Ghi chú


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.