Base HRM - Cài đặt: Phân quyền app admin cho cụm app HRM+ in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:31 CH


 1. Mục đích:

 • Trong hệ thống Base, Owner sẽ có toàn quyền và thường là người quản lý cấp cao của công ty.

 • Trưởng phòng hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ được phân quyền tại những nơi mà họ phụ trách: đảm bảo thao tác đúng, đủ và không ảnh hưởng tới các dữ liệu mà họ không phụ trách.

 1. Hướng dẫn

Bước 1: Phân quyền cho user là Admin của App HRM.

Truy cập https://account.base.vn/baseapps => Chọn Quản lý App Admin của HRM => Tag tên những người được phân quyền.

Bước 2: Phân quyền từng hạng mục cho user.

Truy cập https://hrm.base.vn/settings/roles => Phân quyền toàn phần hoặc 1 phần cho từng user.

 1. Một phần: Chọn chi tiết từng người và từng quyền cụ thể.

 • Granted: Có quyền

 • Not granted: Không có quyền    

 1. Toàn phần: chọn thành viên và phân toàn bộ quyền.

 


Bước 3: Hiểu rõ từng phân quyền


 1. Company: https://hrm.base.vn/settings/company. Quản lý các cấu hình chung của công ty 

  • Cơ cấu tổ chức

  • Vị trí công việc

  • Công ty

  • Văn phòng

  • Khu vực / Chuyên môn

  • Phân loại nhân sự

  • Bảng thông báo

 2. Account: https://hrm.base.vn/employees.

  • Quản lý thông tin nhân sự

  • Xem lương nhân sự

  • Được đăng ký các chính sách cho nhân sự (pto, timesheet, benefit, tax policy, insurance policy)

 3. Report - Xem báo cáo: https://hrm.base.vn/reports 

 4. Document: https://hrm.base.vn/documents.

  • Quản lý văn bản trong công ty

 5. Payroll: https://hrm.base.vn/payrolls

  • Quản lý bảng lương

  • Quản lý phúc lợi

  • Chỉnh sửa lương của nhân sự

 6. Merit - Thành tựu & cống hiến: https://hrm.base.vn/merit/settings

 7. JF - Quản lý và giao nghiệp vụhttps://hrm.base.vn/jobfunctions

 8. Contract - Hợp đồng lao động: https://hrm.base.vn/contracts

 9. Career - Phát triển sự nghiệp: https://hrm.base.vn/careers

 10. IP - Tài sản trí tuệ: https://hrm.base.vn/ips

 11. Workrule - Quy định và chính sáchhttps://hrm.base.vn/workrules

 12. Legal: https://hrm.base.vn/cps

  • Quản lý chính sách thuế

  • Quản lý chính sách bảo hiểm

 13. Timesheet: https://hrm.base.vn/timesheets

  • Quản lý lịch làm việc

  • Quản lý mã chấm công

  • Quản lý chính sách nghỉ phép

 14. Pms : Đánh giá nhân sự.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.