Base HRM

Base HRM - Cài đặt: Phân quyền app admin cho cụm app HRM+
Mục đích: Trong hệ thống Base, Owner sẽ có toàn quyền và thường là người quản lý cấp cao của công ty. Trưởng phòng hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 at 2:31 CH
Base HRM - Cài đặt: Phân quyền truy cập văn phòng trên HRM
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 at 2:40 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo thông tin công ty trên HRM
        Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 at 10:59 SA
Base HRM - Cài đặt: Phân loại nhân sự
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 at 4:16 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo các loại checkin client trong từng văn phòng
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.             Để tạo các loại checki...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 at 3:06 CH
Base HRM - Cài đặt: Phân loại hợp đồng
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 at 10:34 SA
Base HRM - Cài đặt: Cách tạo văn phòng công ty trên HRM
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở ...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 at 11:20 SA
Base HRM - Cài đặt: Tạo chính sách lương
Để cài đặt chính sách lương cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base....
Mon, 23 Tháng 5, 2022 at 3:02 CH
Base HRM: Cài đặt và sử dụng lương thành phần
Ngoài lương cứng và lương cơ bản, các doanh nghiệp có thể có thêm các loại lương khác dành cho nhân sự. Lương này cũng có thể thay đổi theo từng lần chỉnh s...
Fri, 17 Tháng 6, 2022 at 3:52 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Web Checkin Client
Để thiếp lập Web Checkin Client ở HRM bạn vào link sau: https://hrm.base.com.vn/settings/offices Bước 1. Chọn Văn phòng muốn thiết lập Web Checkin Clien...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 at 2:48 CH