Base HRM

Base HRM - Hợp đồng: Thiết lập mẫu hợp đồng lao động trên Base HRM
Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng mẫu và thiết lập các biến dữ liệu để lấy thông tin có sẵn đã được nhập vào Base HRM trước đó. **Lưu ý: Những mẫu Key Base đa...
Tue, 25 Tháng 7, 2023 tại 4:59 CH
Base HRM - Hợp đồng: Thêm thông tin hợp đồng lao động cho nhân viên
Đầu tiên, bạn phải chuẩn bị trước phần thiết lập phân loại hợp đồng. Nếu chưa thiết lập thì xem hướng dẫn tại đây (HD thiết lập) Bước 1: Vào Base HRM =>...
Tue, 27 Tháng 12, 2022 tại 1:41 CH
Base HRM - Hợp đồng: Cài đặt nhắc nhở thời gian tới hạn cho từng loại hợp đồng
Mỗi doanh nghiệp thường phân loại nhiều loại hợp đồng khác nhau, khi nhân sự hết hạn hợpđồng từng loại sẽđược cân nhắc sang các hợp đồng tiếp theo phù hợp h...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:27 SA
Base HRM - Hợp đồng: Thêm quyết định nhận tuyển cho nhân sự
Quyết định nhận tuyển là quyết định đầu tiên với mỗi nhân sự khi tham gia vào một công ty. Để thực hiện tạo quyết định nhận tuyển cho một nhân sự bạn truy c...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:24 CH
Base HRM - Hợp đồng: Thêm quyết định nghỉ việc cho nhân sự
Quyết định nghỉ việc là quyết định cuối cùng được đưa ra để kết thúc quá trình làm việc của nhân sự tại doanh nghiệp. Để thực hiện thêm quyết định nghỉ việc...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:21 CH
Base HRM - Hợp đồng: Thao tác in hợp đồng nhân sự
Để thực hiện thao tác in hợp đồng, bạn truy cập app Base HRM trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://hrm.base.vn/ Bước 1: Tại màn hình làm việc H...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:03 CH
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thiết lập SLA cho PIC duyệt đánh giá bổ nhiệm
Để thiết lập SLA cho PIC (Quản lý trực tiếp nhân sự)  đánh giá bổ nhiệm, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/  hoặc biểu tượng Base HRM trên tha...
Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 4:20 CH
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thao tác Bổ nhiệm/Tăng lương/Điều chuyển/Giảm cấp nhân sự
1. Mục đích: Dùng để thay đổi vị trí, địa điểm làm việc, mức lương,... của một nhân sự. Ý nghĩa: Các thao tác liên quan đến nhân sự cần đúng chính sác...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 12:12 SA
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thao tác tăng lương cho nhân sự
Đầu tiên, bạn truy cậpHRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hình s...
Mon, 22 Tháng 5, 2023 tại 5:46 CH
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thực hiện điều chuyển nhân sự
Trong quá trình làm việc của nhân sự, trường hợp nhân sự có điều chuyển giữa các bộ phận quản lý nhân sự sẽ làm bước điều chuyển để chuyển đổi thông tin cho...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:24 CH