Base HRM - Hợp đồng: Thiết lập mẫu hợp đồng lao động trên Base HRM in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 6, 2024 tại 10:13 SA


Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng mẫu và thiết lập các biến dữ liệu để lấy thông tin có sẵn đã được nhập vào Base HRM trước đó.

**Lưu ý: Những mẫu Key Base đang hỗ trợ:

Thông tin nhân sự

 1. ${employee_code}: Mã nhân sự

 2. ${employee_name}: Tên nhân sự

 3. ${employee_phone}: Số điện thoại

 4. ${employee_title}: Chức danh

 5. ${employee_position}: Vị trí

 6. ${employee_position_name}: Vị trí

 7. ${first_name}: First name

 8. ${last_name}: Last name

 9. ${today}: Ngày/tháng/năm hiện tại

 10. ${today_date}: Ngày hiện tại

 11. ${today_day}: Ngày hiện tại

 12. ${today_month}: Tháng hiện tại

 13. ${today_year}: năm hiện tại

 14. ${employee_dob}: Ngày/tháng/năm sinh

 15. ${employee_ssn}: CMT/Căn cước 

 16. ${employee_ssn_no}: CMT/Căn cước

 17. ${employee_address}: Địa chỉ hiện tại

 18. ${employee_nationality}: Quốc tịch

 19. ${employee_bank_no}: Số tài khoản ngân hàng

 20. ${employee_bank_name}: Tên ngân hàng

 21. ${employee_bank_branch}: Chi nhánh

 22. ${employee_bank_holder}: Tên chủ tài khoản

 23. ${employee_ssn_date}: Ngày cấp CMT

 24. ${employee_ssn_place}: Nơi cấp CMT

 25. ${employee_tax_no}: Mã số thuế

 26. ${employee_insurance_no}: Số sổ BHXH

 27. ${employee_insurance_place}: Nơi đăng ký BHXH

 28. ${employee_salary}: Lương

 29. ${employee_basic_salary}: Lương cơ bản

 30. ${employee_start_date}: Ngày/tháng/năm bắt đầu làm việc

 31. ${employee_official_start_date}: Ngày/tháng/năm chính thức làm việc

 32. ${employee_office_name}: Văn phòng

 33. ${employee_office_address}: Địa chỉ văn phòng

 34. ${employee_area_name}: Khu vực

 35. ${employee_gender}: giới tính

 36. ${employee_pob}: nơi sinh

 37. ${employee_permanent_residence}: thường trú

 38. ${employee_m1}: Tên đầy đủ theo account của M1     

 39. ${employee_m2}: Tên đầy đủ theo account của M2    

 40. ${employee_m3}: Tên đầy đủ theo account của M3

Thông tin hợp đồng :

 1. ${contract_code}: Mã hợp đồng

 2. ${contract_type}: Tên loại hợp đồng

 3. ${contract_name}: Tên hợp đồng

 4. ${contract_start_date}: Ngày/tháng/năm bắt đầu hợp đồng

 5. ${contract_end_date}: Ngày/tháng/năm kết thúc hợp đồng

 6. ${contract_start_day}: Ngày bắt đầu hợp đồng

 7. ${contract_start_month}: Tháng bắt đầu hợp đồng

 8. ${contract_start_year}: Năm bắt đầu hợp đồng

 9. ${contract_end_day}: Ngày kết thúc hợp đồng

 10. ${contract_end_month}: Tháng kết thúc hợp đồng

 11. ${contract_end_year}: Năm kết thúc hợp đồng


 • Thông tin Lương trong Hợp đồng:

   12. ${contract_salary} : Lương

   13. ${contract_basic_salary} : Lương cơ bản

   14. ${contract_key} : Thành phần lương (lưu ý điền đúng key của Thành phần lương)


Thông tin của trường tuỳ chỉnh
- Thông tin của Trường tùy chỉnh trong Hợp đồng lao động: cú pháp ${contract_key}


- Thông tin Trường tùy chỉnh của nhân sự: cú pháp ${employee_key}

Trường tùy chỉnh này được hiển thị trên danh sách nhân sự, bạn lấy key tại đây:

- Thông tin trong trường Thành phần lương trong Hồ sơ nhân sự: cú pháp  ${employee_key}


Bước 2: Vào Base HRM => Chọn Cài đặt (settings) => Chọn Phân loại hợp đồng => Tạo mới loại hợp đồng hoặc Chỉnh sửa loại hợp đồng đã có => Upload file hợp đồng mẫu đã chèn các biến dữ liệu vào và Lưu lại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.