Base HRM

Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thực hiện giảm cấp nhân sự
Trong quá trình làm việc, nhân sự sẽ được đánh giá chất lượng làm việc qua thời gian nếu như có nhiều sai sót hay chưa hoàn thành chỉ tiêu công việc sẽ bị g...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:25 CH
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Lên kế hoạch phát triển cho nhân sự
Theo từng giai đoạn, quản lý sẽ có những đánh giá lên lộ trình phát triển cho nhân sự trong thời gian tiếp theo. Kế hoạch phát triển vừa là để thông tin tới...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:14 CH
Base HRM - Bảng lương định kỳ: Tạo chu kỳ lương
Để cập nhật dữ liệu lương, trước tiên bạn cần tạo chu kỳ để lưu trữ dữ liệu. Thực hiện tạo chu kỳ bằng cách truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:58 CH
Base HRM - Bảng lương định kỳ: Thêm trường tùy chỉnh cho từng chính sách lương
Trường tùy chỉnh hỗ trợ update chi tiết thông tin bảng lương phù hợp với bảng lương của doanh nghiệp. Để thêm trường tùy chỉnh trong HRM bạn truy cập https:...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 2:39 CH
Base HRM - Bảng lương định kỳ: Đồng bộ bảng lương từ Payroll sang HRM
Để thực hiện đồng bộ bảng lương từ Base Payroll sang Base HRM, bạn cần hoàn thiện bảng lương tại Payroll (hoàn thành bước duyệt bảng lương). Đồng thời, bạn ...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:35 CH
Base HRM - Nhân sự: Thao tác đối với nhân sự mới nhận việc trên Onboard liên kết sang HRM
Bước 1: Sau khi ứng viên đã đồng ý offer nhận việc của công ty bạn, bạn sẽ vào Base Onboard => Chọn Home => Chọn Thêm nhân viên mới => Điền đầy đủ ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 3:07 CH
Base HRM - Nhân sự: Cách tạo mới nhân sự trên HRM
**Lưu ý : trước khi tạo thông tin nhân sự cần setup trước : Văn phòng, Vị trí làm việc, Lịch làm việc, Chức danh .             Sau khi cài đặt trong Base A...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 10:58 SA
Base HRM: Cách thêm mã chấm công cho nhân viên
Để thêm mã chấm công cho nhân viên, bạn truy cập vào Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.v...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 4:48 CH
Base HRM - Nhân sự: Gợi ý mã nhân viên gần nhất khi tạo nhân viên mới
Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứn...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:27 SA
Base HRM - Nhân sự: Chỉnh sửa mã chấm công cho nhân viên
        Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/         Sau khi vào Bas...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:39 CH