Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thực hiện giảm cấp nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:25 CH


Trong quá trình làm việc, nhân sự sẽ được đánh giá chất lượng làm việc qua thời gian nếu như có nhiều sai sót hay chưa hoàn thành chỉ tiêu công việc sẽ bị giảm cấp. Thực hiện giảm cấp nhân sự ghi nhận trong hồ sơ sẽ giúp quản lý đánh giá được cả quá trình làm việc của nhân sự, dễ dàng nhận ra sự thay đổi để cân nhắc những quyết định sau. Đồng thời, chính nhân sự cũng nhìn nhận được sự thay đổi để nỗ lực và cố gắng hơn trong những thời gian tới. Để thực hiện giảm cấp nhân sự bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Thực hiện giảm cấp thủ công

Bước 1: Chọn "Phát triển sự nghiệp" => "Giảm cấp" => Chọn mũi tên tại "Tạo mới" => "Thêm quyết định giảm cấp

Bước 2: Chọn nhân sự và chính sách giảm cấp => "Tiếp tục"

Bước 3: Điền dữ liệu và "Lưu lại"

- PIC: Quản lý trực tiếp của nhân sự

- Trạng thái:

+ Require review (Chờ đánh giá): Kèm theo tag tên nhân sự hỏi ý kiến

+ Finalized (Chính thức): Kèm theo điền thời gian áp dụng và lựa chọn cập nhật hồ sơ nhân sự

- Người theo dõi: người theo dõi đề xuất

- Đề xuất bởi: mặc định là người tạo đề xuất

- Lương: Mức lương mới áp dụng

- Lương cơ bản: Mức lương cơ bản mới áp dụng

(Nếu chọn "Do not propose salary for this demotion" sẽ áp dụng lương cũ)

- New position: vị trí làm việc mới

- New area: khu vực làm việc mới

- New office: văn phòng làm việc mới

- New employee type: Chức danh mới

- Demotion reason: thêm thông tin về lý do giảm cấp nếu có

- Đính kèm: đính kèm file về việc giảm cấp (nếu có)

- Điền các trường tùy chỉnh nếu có

- Tích chọn "Xử lý các file mẫu" để xử lý thông tin in theo file mẫu in tùy chỉnh đính kèm chính sách

- Tích chọn "I confirm that the career update is fully aligned with the career policy" để xác nhận nhân sự áp dụng theo chính sách giảm cấp đã chọn

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện đề xuất giảm cấp cho nhân sự.

Cách 2: Sử dụng file excel để cập nhật hàng loạt

Bước 1: Chọn "Phát triển sự nghiệp" => "Giảm cấp" => Chọn mũi tên tại "Tạo mới" => "Import career record" => chọn loại nhập phù hợp

- Tại bước này, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 cách nhập dữ liệu:

+ Nhập quyết định nhân sự gần nhất

+ Import pending record: Nhập quyết định đang chờ duyệt

+ Nhập các dữ liệu lịch sử (Không tinh dữ liệu gần nhất)

Bước 2: Tải file mẫu và nhập dữ liệu cập nhật

- Chọn "Download" để tải file mẫu nhập dữ liệu

- Sau khi hoàn thành dữ liệu trong file, cập nhật file lên mục "Choose file" và chọn "Tiếp tục" để cập nhật dữ liệu

Lưu ý: Chỉ cập nhật được những đề xuất với chính sách bạn quản lý


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.