Base Request: Phân quyền thao tác trên Request in

Sửa đổi trên: Tue, 6 Tháng 12, 2022 tại 10:50 SA


Trong mỗi nhóm đề xuất và đề xuất có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, app admin, admin, member, Người tạo đề xuất, người duyệt đề xuất, người theo dõi.....

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong 1 đề xuất

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong Request

1. Nhóm đề xuất

2. Chi tiết đề xuất3. Chú giải


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.