Base Workflow: Phân quyền thao tác trên Workflow in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 9, 2023 tại 2:53 CH


Trong mỗi quy trình trên Workflow có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản trị quy trình, Quản trị giai đoạn, Người thực thi, người theo dõi, người giám sát....

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong 1 quy trình

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong Quy trình

1. Khối Owner, App admin, Quản trị, Giám sát Workflow

a. Workflow


b. Nhiệm vụ

c. Công việc

2. Khối Quản trị giai đoạn, người giao việc, người thực thi

a. Workflow

b. Nhiệm vụ

c. Công việc

Chú giải:

1. Các user đều đã được phân quyền xem workflow

2. 

3. Phạm vi của các quyền

- Giám sát WF: Được thao tác trên WF mình giám sát 

- Quản trị giai đoạn: Được thao tác trên giai đoạn mình quản trị 

- Thực thi Job: Được thao tác trên Job mình thực thi 

- Người tạo Job: Được thao tác trên Job mình tạo 

- Người tạo công việc: Được thao tác trên cv mình tạo 

- Người thực thi công việc: Được thao tác trên cv mình thực thi 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.