Base Overtime: Phân quyền thao tác trên Base Overtime in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 11:32 SA


Chú thích:


1, Đối với quyền Owner, App Admin, Member2, Đối với quyền Người tạo, Người thực thi, Người phê duyệt, Người xác nhận Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.