Base Overtime

Base Overtime - Tạo nhóm chính sách mới
Để tạo nhóm chính sách mới, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trong menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài ...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 at 2:33 CH
Base Overtime - Thêm chính sách làm thêm giờ
Chính sách làm thêm giờ sẽ quy định về thời gian, người xét duyệt, các nhân sự được áp dụng của doanh nghiệp.Để tạo chính sách làm thêm giờ, bạn truy cập ht...
Thu, 14 Tháng 4, 2022 at 3:04 CH
Base Overtime - Thêm trường tùy chỉnh cho chính sách
Để thêm trường tùy chỉnh trong chính sách tăng ca, bạn truy cập Base Overtime từ menu app hoặc https://overtime.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 at 2:05 CH
Base Overtime: Hướng dẫn chuyển giờ OT sang ngày nghỉ phép
Để chuyển số giờ làm thêm sang ngày nghỉ phép/ nghỉ bù, bạn cần truy cập vào ứng dụng Base Overtime trong kho app hoặc theo đường dẫn https://overtime.base....
Fri, 17 Tháng 12, 2021 at 5:34 CH
Base Overtime - Tạo đề xuất tăng ca
Để thực hiện đề xuất xin tăng ca, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Ch...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 at 2:49 CH
Base OverTime: Tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác
Để tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 at 3:54 CH
Base Overtime - Hướng dẫn xử lý duyệt đề xuất
Để duyệt đề xuất trong Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Ch...
Sat, 16 Tháng 4, 2022 at 10:30 SA
Base Overtime - Xác nhận đề xuất tăng ca
Xác nhận đề xuất là bước cuối cùng trong xử lý đề xuất tại Overtime. Xác nhận mang mục đích xác nhận lại thông tin xin tăng ca và thời gian thực tế tăng ca ...
Sat, 16 Tháng 4, 2022 at 10:43 SA
Base Overtime - Nhắc nhở duyệt/xác nhận đề xuất
Cuối chu kì, khi kế toán cần xử lý bảng lương cần các dữ liệu từ Overtime để tính toán lương cho nhận sự nhưng còn nhiều đề xuất chưa chưa được xử lý. Trong...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 at 2:45 CH
Base Overtime - Xuất excel giờ tăng ca
Để xuất excel giờ tăng ca của nhân viên, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào app Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 at 1:57 CH