Base Overtime

Base Overtime: Phân quyền thao tác trên Base Overtime
Chú thích: 1, Đối với quyền Owner, App Admin, Member 2, Đối với quyền Người tạo, Người thực thi, Người phê duyệt, Người xác nhận 
Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 11:32 SA
Base Overtime - Tạo nhóm chính sách mới
Để tạo nhóm chính sách mới, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trong menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài ...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 2:33 CH
Base Overtime: Thêm chính sách tăng ca
Chính sách tăng ca sẽ quy định về khung thời gian được tăng ca, người xét duyệt, các nhân sự được áp dụng chính sách này. Để tạo chính sách tăng ca, bạn tr...
Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:27 SA
Base Overtime: Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất
Để phân quyền chỉnh sửa đề xuất trên Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sa...
Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 3:47 CH
Base Overtime - Tạo đề xuất tăng ca
Để thực hiện đề xuất xin tăng ca, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Ch...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 9:09 SA
Base OverTime: Tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác
Để tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 9:05 SA
Base Overtime - Xác nhận đề xuất tăng ca
Xác nhận đề xuất là bước cuối cùng trong xử lý đề xuất tại Overtime. Xác nhận mang mục đích xác nhận lại thông tin xin tăng ca và thời gian thực tế tăng ca ...
Thu, 26 Tháng 10, 2023 tại 9:39 SA
Base Overtime - Nhắc nhở duyệt/xác nhận đề xuất
Cuối chu kì, khi kế toán cần xử lý bảng lương cần các dữ liệu từ Overtime để tính toán lương cho nhận sự nhưng còn nhiều đề xuất chưa chưa được xử lý. Trong...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 2:45 CH
Base Overtime - Xuất excel giờ tăng ca
Để xuất excel giờ tăng ca của nhân viên, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào app Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 1:57 CH
Base Overtime - Xuất đề xuất tăng ca của cả hệ thống
Để xuất đề xuất tăng ca bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Tất cả đề ...
Sat, 28 Tháng 10, 2023 tại 10:07 SA