Base Overtime

Base Overtime: Phân quyền thao tác trên Base Overtime
Chú thích: 1, Đối với quyền Owner, App Admin, Member 2, Đối với quyền Người tạo, Người thực thi, Người phê duyệt, Người xác nhận 
Mon, 27 Tháng 2, 2023 tại 5:39 CH
Base Overtime - Tạo nhóm chính sách mới
Để tạo nhóm chính sách mới, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trong menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài ...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 2:33 CH
Base Overtime - Thêm chính sách làm thêm giờ
Chính sách làm thêm giờ sẽ quy định về thời gian, người xét duyệt, các nhân sự được áp dụng của doanh nghiệp.Để tạo chính sách làm thêm giờ, bạn truy cập ht...
Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 3:04 CH
Base Overtime - Thêm trường tùy chỉnh cho chính sách
Để thêm trường tùy chỉnh trong chính sách tăng ca, bạn truy cập Base Overtime từ menu app hoặc https://overtime.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 2:05 CH
Base Overtime: Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất
Để phân quyền chỉnh sửa đề xuất trên Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sa...
Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 3:47 CH
Base Overtime - Tạo đề xuất tăng ca
Để thực hiện đề xuất xin tăng ca, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Ch...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 2:49 CH
Base OverTime: Tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác
Để tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 3:54 CH
Base Overtime - Hướng dẫn xử lý duyệt đề xuất
Để duyệt đề xuất trong Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Ch...
Sat, 16 Tháng 4, 2022 tại 10:30 SA
Base Overtime - Xác nhận đề xuất tăng ca
Xác nhận đề xuất là bước cuối cùng trong xử lý đề xuất tại Overtime. Xác nhận mang mục đích xác nhận lại thông tin xin tăng ca và thời gian thực tế tăng ca ...
Sat, 16 Tháng 4, 2022 tại 10:43 SA
Base Overtime - Nhắc nhở duyệt/xác nhận đề xuất
Cuối chu kì, khi kế toán cần xử lý bảng lương cần các dữ liệu từ Overtime để tính toán lương cho nhận sự nhưng còn nhiều đề xuất chưa chưa được xử lý. Trong...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 2:45 CH