Base Overtime - Hướng dẫn xử lý duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Sat, 16 Tháng 4, 2022 at 10:30 SA


Để duyệt đề xuất trong Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn đề xuất cần duyệt

Bước 2: Chọn cách xử lý mong muốn => Ghi chú duyệt (nếu có) => xác nhận "Duyệt"

- Duyệt: Đồng ý cho phép tăng ca với thời gian đã được tạo
- Chuyển tiếp: Chuyển lượt duyệt sang người khác (chưa có trong danh sách duyệt) để thực hiện duyệt
- Từ chối: Không đồng ý cho với đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.