Base Inside: Phân quyền thao tác trên Inside in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 8:27 SA


Trong Base Inside  thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, App admin, Quản lý kênh, member. Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong Base Inside, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và phân quyền các tài khoản trên Base Inside phù hợp. 

Chú giải :


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.