Base Inside

Base Inside: Phân quyền thao tác trên Inside
Trong Base Inside  thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, App admin, Quản lý kênh, member. Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong Base Inside...
Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 8:27 SA
Base Inside: Phân quyền tạo kênh
Để tạo được kênh trên Inside bạn cần có quyền theo thiết lập của system owner/ app admin Inside, chi tiết theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào http...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:22 SA
Base Inside: Tùy chỉnh Thông tin công ty
Để cài đặt thông tin công ty bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1:Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app Bước 2...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:16 SA
Base Inside: Cách thêm kênh mới
Để tạo một kênh mới trong Base Inside, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app Bước 2: Tại thanh m...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA
Base Inside: Cách owner quản trị kênh trên Inside
Với phân quyền tối cao của hệ thống, Owner có quyền quản trị toàn bộ kênh trên Inside, có thể đóng/ mở lại các kênh hay tự thêm mình, thêm thành viên làm qu...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 3:29 CH
Base Inside: Phân quyền tạo Thư từ ban lãnh đạo (CEO letter)
Để phân quyền tạo Thư từ ban lãnh đạo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 1:53 CH
Base Inside: Phân quyền tạo Giá trị cốt lõi
Để phân quyền tạoGiá trị cốt lõi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh app ...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 1:55 CH
Base Inside: Phân quyền tạo Nguyên tắc làm việc
Để phân quyền tạo Nguyên tắc làm việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 1:57 CH
Base Inside: Phân quyền tạo tin tức nội bộ
Để phân quyền tạo tin tức nội bộ bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào hoặc chọn app Base Inside trên thanh app Bước 2: Chọn Tùy chỉ...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:42 SA
Base Inside: Phân quyền duyệt tin tức nội bộ
Khi tạo tin tức nội bộ, nếu bạn muốn kiểm duyệt nội dung trước khi lên bài, bạn thiết lập phân quyền theo hướng dẫn sau nhé: Bước 1: Truy cập vào https:...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 11:18 SA