Cách thêm checklist cho công việc ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:48 PM


Để thêm checklist cho 1 công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn

  • Bước 2: Chọn 1 công việc cần thêm checklist

  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Thêm checklist, điền nội dung như ảnh hưởng dẫn và click Thêm checklist để hoàn tất thao tác.


TIPS: Sau khi thêm checklist xong, bạn có thể thêm To do ngay trong checklist đó và giao việc cho 1 nhân viên cụ thể nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.