Base Wework: Thiết lập hiển thị công việc con (subtasks) trong Dự án/ Phòng ban? in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 9:38 SA


Để hiển thị công việc con (subtasks) trong dự án/ phòng ban, bạn truy cập vào https://wework.base.vn và chọn phòng ban/ dự án cần thiết lập.


- Với Dự án (view ở Dạng danh sách và Dạng gantt)

Bạn chọn Tùy chọn hiển thị > Công việc con: tại đây bạn có thể tùy chọn hiển thị Một cấp công việc con hoặc Nhiều cấp công việc con hoặc Không hiển thị.- Với Phòng ban (view ở Dạng stream và Dạng Period)

Bạn chọn Hiển thị > Công việc con: tại đây bạn có thể chọn Xem các công việc con hoặc Ẩn các công việc con.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.