Thiết lập cách hiển thị công việc con (subtasks) trong Dự án/ Phòng ban ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:50 PM


Để hiển thị subtasks trong dự án/ phòng ban, bạn truy cập vào https://wework.base.vn và chọn phòng ban/ dự án cần thiết lập.


- Với Dự án:
Bạn chọn Tùy chọn hiển thị >> Subtasks: tại đây bạn có thể tùy chọn hiển thị 1 cấp subtasks, toàn bộ cấp cấp subtasks hoặc không hiển thị subtasks nhé.- Với phòng ban:
Bạn chọn Hiển thị: tại đây bạn có thể hiển thị hoặc ẩn subtasks nhé (mặc định hiển thị các cấp subtasks)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.