Cách thiết lập deadline ( thời hạn hoàn thành ) theo giờ ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:52 PM


Để công việc có thể thêm được deadline theo giờ thì quản trị dự án/ team cần thiết lập theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, chọn dự án/ teams cần thiết lập.


  • Bước 2: Tại màn hình chính của phòng ban/ team, chọn Tùy chỉnh >> Chỉnh sửa dự án >> Phân loại: bạn chọn Deadline is set with special date and time


  • Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.