Có thể xuất công việc qua file Excel không ? in

Sửa đổi trên: Mon, 8 Tháng 3, 2021 at 9:30 AM


Để xuất công việc qua file Excel, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


A. Cách xuất dữ liệu

Bước 1: Click chọn Dự án muốn xuất công việc qua file excel.Bước 2: Bạn tham khảo 2 cách sau để thao tác nhé:


  • Cách 1: Bạn click vào icon "..." >> Chọn "Import & Export" >> Chọn "Xuất công việc ra file excel".


  • Cách 2: Chọn "Tùy chỉnh" >> Chọn "Xuất công việc ra file Excel"


Bước 3: Tại đây, bạn có thể chọn: khoảng thời gian xuất báo cáo, tùy chọn có xuất công việc con hay không, xuất công việc theo Ngày tạo/ Deadline/Active Time, tick chọn các trường Dữ liệu tùy chỉnh cần xuất và chọn Export để hoàn tất thao tác nhé.

Lưu ý: Một công việc được định nghĩa là active trong khoảng thời gian từ X đến Y là một công việc thuộc hợp của 4 tập sau đây:
- Một công việc được tạo ra TRƯỚC NGÀY X và vẫn trạng thái đang là open
- Một công việc hiện tại đã hoàn thành, được tạo ra TRƯỚC NGÀY X và done SAU NGÀY Y
- Một công việc được done trong khoảng thời gian X --Y
- Một công việc được tạo trong khoảng thời gian X --Y

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.