Chỉnh sửa mô tả công việc như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:54 PM


Để thêm mô tả công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn

  • Bước 2: Chọn 1 công việc cần thêm mô tả chi tiết

  • Bước 3: Thêm mô tả cho công việc theo hướng dẫn sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.