Làm thế nào để System Owner xem tất cả Workflow ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:17 AM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc icon Base Workflow trên thanh app


Bước 1: Chọn "Quản lý Workflow"Bước 2: Chọn mục "Tất cả (owner)"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.