Cách nhân bản nhiệm vụ ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:18 AM


Để nhân bản nhiệm vụ bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trong thanh app, chọn quy trình cần nhân bản công việc


Bước 1: Chọn kí hiệu dấu ".." của công việc cần nhân bản => Chọn "Nhân bản nhiệm vụ"Bước 2: Chỉnh sửa thông tin nhiệm vụ cần nhân bản => Chọn "Nhân bản nhiệm vụ"Bước 3: Nhiệm vụ nhân bản mới hiển thị ở giai đoạn đầu tiênLưu ý:

  • Với danh sách công việc có sẵn trong nhiệm vụ, nếu người được giao đã thiết lập mặc định trong tùy chỉnh workflow, khi nhân bản sẽ giữ nguyên người được giao của công việc đó. Nếu không thiết lập mặc định thì hệ thống sẽ lấy theo người được giao của chính nhiệm vụ đó.
  • Người theo dõi nhiệm vụ sẽ không thực hiện được tính năng này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.