Cách chỉnh sửa thông tin công việc trong 1 nhiệm vụ ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:19 AM


Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow >> chọn 1 nhiệm vụ cần chỉnh sửa thông tin công việc và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại danh sách công việc, bạn chọn 1 công việc cần chỉnh sửa:Bước 2: Chọn "Chỉnh sửa"


Tại đây bạn có thể thay đổi tên và mô tả của công việc.Bước 3: Chọn "Save" để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.