Base Workflow: Cách thêm/ xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ/ công việc in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:13 CH


Để thêm/ xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ/ công việc, bạn truy cập trang

https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App và làm theo hướng dẫn sau:


1. Thêm/xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ:

Đầu tiên chọn nhiệm vụ bạn cần chỉnh sửa.


1.1 Thêm người theo dõi trong 1 nhiệm vụ:  

Chọn "Thêm người theo dõi" > Tag @tên username người muốn thêm.


Chọn "Theo dõi" nếu muốn tự thêm chính mình vào làm người theo dõi nhiệm vụ.


1.2 Xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ:

Chọn vào ảnh người muốn bỏ theo dõi > Chọn "Remove follower".

Chọn "Bỏ theo dõi" nếu muốn tự xóa mình ra khỏi người theo dõi.


2. Thêm/xóa người theo dõi trong một công việc:

Đầu tiên chọn công việc cần chỉnh sửa.


2.1 Thêm người theo dõi trong một công việc

Chọn "Thêm người theo dõi" để thêm những người theo dõi khác hoặc chọn "Theo dõi" để tự thêm chính mình.


2.2 Xóa người theo dõi trong một công việc

Chọn vào ảnh người đang theo dõi > Chọn "Remove follower".


Chọn "Bỏ theo dõi" nếu muốn tự xóa mình ra khỏi người theo dõi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.