Cách thêm công việc trong một nhiệm vụ ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:29 AM


Để thêm dnah sách công việc trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app, sau đó chọn 1 Workflow >> chọn 1 nhiệm vụ cần thêm danh sách công việc:


Bước 1: Tại Danh sách công việc, bạn chọn "Thêm công việc"Bước 2: Điền thông tin công việc vào pop-up sau:


  • Todo name: Tên công việc
  • Assign to: Tag người được giao công việc
  • Description: Mô tả công việc
  • Deadline (time): Thời gian cần hoàn thành công việc


Bước 3: Chọn "Create" để hoàn tất thao tác tạo công việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.