Xem tổng quan nhiệm vụ trong 1 workflow như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:36 AM


Để xem tổng quan công việc trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn/, sau đó chọn một quy trình cụ thể. Tại đây bạn có thể xem dạng bảng hoặc dạng danh sách:


Cách 1: Xem dạng bảng:
Bạn chọn "Home" trên menu điều hướng hoặc chọn biểu tượng bảng như ảnh sau:


Cách 2: Xem dạng danh sách
Bạn chọn mục "Nhiệm vụ" hoặc chọn biểu tượng hình list như ảnh sau:Tại đây, bạn có thể:

  • Sử dụng thanh công cụ để lọc nhiệm vụ theo từng trạng thái như: Đã hoàn thành, Đang xử lý, Thất bại, Quá hạn, Đánh dấu.
  • Sử dụng thanh cuộn ở cuối trang để xem được toàn bộ các trường thông tin trong 1 nhiệm vụ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.