Cách thêm nhiệm vụ mới trên workflow ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM
Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Add Job" hoặc dấu cộng trên màn hình
Bước 2: Điền thông tin công việc mới vào pop-up:


Sau khi điền thông tin, chọn "Tạo nhiệm vụ mới" để hoàn tất thao tác tạo mới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.