Làm thế nào để kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:40 AM


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những nhiệm vụ phát sinh sẽ cần kéo nhiệm vụ lại về giai đoạn trước đó. Để cài đặt tùy chọn này bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn kí hiệu dấu mũi tên ở đầu giai đoạn cần thiết lập


Bước 2: Chọn "Quản lý tùy chọn kéo ngược"


Bước 3: Tại đây, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 tùy chọn:

Trong đó:

  • Cannot to backward: Không cho kéo ngược
  • Can back ONLY move to closest stage: Chỉ cho phép kéo ngược về giai đoạn trước gần nhất
  • Can move back to particular stages (to be chosen): Có thể quay lại giai đoạn tùy chọn (Lưu ý: Bước này phải chọn lại giai đoạn cho quay về)
  • Can move back to any previous stages: Có thể quay về bất cứ giai đoạn nào

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.